Regulamin

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu blackmonkeycooks.com. oraz zasady zamawiania cateringu dietetycznego i jego realizacji poprzez serwis internetowy – Black Monkey Cooks.

2. Właścicielem serwisu Black Monkey Cooks i domeny blackmonkeycooks.com jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • BMC – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem https://blackmonkeycooks.com;
 • Sprzedawca, Usługodawca – Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
 • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://blackmonkeycooks.com oraz wszelkie jej podstrony.
 • Sklep - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem: https://blackmonkeycooks.com.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu BMC oraz organizacja w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta.
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pełną rejestrację w serwisie BMC posiada aktywne Konto Użytkownika;
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem BMC czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w portalu BMC, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis BMC oraz składanie Zamówień;
 • Zamówienie – dokonanie przez Użytkownika zlecenia wykonania i dowozu w miejsce wskazane przez Użytkownika gotowych posiłków lub dań dietetycznych w zakresie i czasie wskazanym przez Użytkownika. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;
 • Rachunek - indywidualny rachunek Użytkownika prowadzony on-line przez Usługodawcę, dostępny poprzez Konto Użytkownika, który służy do dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą.
 • Dzień dostawy – dzień, w którym gotowe posiłki lub dania dietetyczne dowożone są do Użytkownika.
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej blackmonkeycooks.com;

5. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej blackmonkeycooks.com, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: banana@blackmonkeycooks.com.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: banana@blackmonkeycooks.com

§2.
Usługi świadczone poprzez serwis BMC

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

2. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu BMC on-line. Poprzez serwis BMC Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

a. System dokonywania i modyfikacji Zamówień;
b. System przeglądania Produktów;
c. System rozliczania Użytkowników;
d. Konta Użytkowników;
e. Newsletter.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie BMC. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym regulaminie.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis BMC. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: banana@blackmonkeycooks.com

5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§3.
Rejestracja w serwisie BMC

1. Użytkownicy dokonują w BMC rejestracji kont indywidualnych.

2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis BMC.

3. Rejestracji w serwisie BMC dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail i hasło).

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.

5. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik zostaje przeniesiony do strony www, która umożliwi ukończenie pełnej rejestracji.

6. W celu dokonania doładowania Rachunku Użytkownik obowiązany jest do jednorazowego podania przy pierwszym doładowaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę.

7. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

8. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu.

9. Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach serwisu BMC w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.

10. Osoba upoważniona do reprezentacji Użytkownika jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Użytkownika czynności określonych w niniejszym regulaminie.

11. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

12. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika lub jego opiekuni prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.

13. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu BMC, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

14. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Użytkownika, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

§4.
Ogólne zasady korzystania z serwisu BMC

1. By móc korzystać z Usług dostępnych w serwisie BMC Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
c. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu BMC oraz osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu BMC zgodnie z celem serwisu;
b. przestrzegania zasad prawa polskiego,
c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, serwisu BMC i osób trzecich.

5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie BMC treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

6. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

7. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§5.
Zasady składania Zamówień

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

2. Wszystkie ceny Produktów w serwisie BMC są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.

3. Zamówienie Produktu może zostać dokonane za pomocą Strony internetowej z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie Zamówień w serwisie BMC drogą telefoniczną ani e-mailową.

4. Aby dokonać Zamówienia Użytkownik musi prawidłowo wykonać kroki określone na Stronie internetowej i podać dane oraz informacje, które są tam wymagane.

5. Użytkownik jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

6. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

7. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.

8. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”., z zastrzeżeniem ust. 10.

9. Z momentem zawarcia umowy Usługodawca automatycznie pobiera z Rachunku Użytkownika kwotę w wysokości ceny Produktu.

10. Umowa obejmuje dostawę posiłków na okres jednego dnia kalendarzowego. W przypadku złożenia zamówienia na dostawę posiłków na okres dłuższy niż jeden dzień kalendarzowy, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy odrębnie dla każdego dnia dostawy. W przypadku odpisanym w zdaniu poprzedzającym do zawarcia każdej z umów objętych zamówieniem dochodzi na 65 h przed dniem dostawy.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej
b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym BMC
c. wysłanie Reklamodawcy wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

§6.
Realizacja Zamówienia

1. W Koncie Użytkownika Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji harmonogramu realizacji Zamówienia. Użytkownik może edytować pojedynczy dzień realizacji Zamówienia.

2. Użytkownik może edytować ogólne preferencje żywieniowe co do dni tygodnia, weekendów, świąt.

3. Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia poprzez wskazanie daty początku wstrzymania realizacji Zamówienia i jego wznowienia.

4. Wszelkie zmiany dokonane przez Użytkownika w Zamówieniu obowiązują najwcześniej po upływie 65 h od ich zatwierdzenia.

§7.
Rachunek i rozliczenia Użytkowników z serwisem BMC

1. Rachunek jest indywidualnym rachunkiem Użytkownika, na którym zbierane są środki Użytkownika, którymi może dysponować w serwisie BMC. Na saldo Użytkownika składają środki bezpośrednio przez Użytkownika wpłacone na Rachunek.

2. Walutą Rachunku jest polski złoty (w panelu Użytkownika widnieje waluta bananacoins (BNC), która przeliczana jest w proporcji 1:1 z polskiego złotego).

3. Użytkownicy mogą wpłacać środki na rachunek w następujący sposób:
za pomocą systemu PayU,
dokonując przelewu z rachunku bankowego.

4. Zasady korzystania z w/w systemów płatności są określone przez dostawców w/w usług.

5. Usługodawca, podczas pobierania należności za Zamówienie, w pierwszej kolejności pobiera dostępne na Rachunku środki wpłacone przez Użytkownika, a w następnej kolejności (po wyczerpaniu środków wpłaconych) pobiera środki pochodzące z bonusów uzyskanych przez Użytkownika, w sposób określony w serwisie BMC, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ust. 6.

6. Zapłata ceny za złożone zamówienie wyłącznie przy użyciu bonusów (bonusowe bananacoins) uzyskanych przez Użytkownika nie jest możliwa. W przypadku zapłaty ceny za zamówienie przy użyciu bonusów (bananacoins) minimalna wysokość kwoty pobieranej ze środków wpłaconych przez Użytkownika wynosi 0,01 zł.

7. W celu zapewnienia możliwości użycia w ramach zapłaty za zamówienie bonusów (bonusowe bananacoins), Usługodawca zabezpiecza (blokuje) na Rachunku Użytkownika kwotę 1 zł pochodzącą ze środków wpłaconych przez Użytkownika. Zwolnienie zabezpieczonej kwoty może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 9 i 10.

8. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w drodze dokonania uprzednich wpłat na Rachunek na żądanie Użytkownika nie jest możliwa. Niniejszy ustęp nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po umotywowanym wniosku Użytkownika, Usługodawca może wypłacić środki zgromadzone na Rachunku. Wypłata ta następuje na podstawie korekty faktury VAT, w terminie 2 dni od daty odbioru przez Usługodawcę podpisanej faktury korygującej.

9. Usługodawca automatycznie zwraca wpłacone i niewykorzystane przez Użytkownika kwoty, po upływie roku kalendarzowego od daty ich wpłaty.

10. Środki zgromadzone na Rachunku w wyniku uzyskanych przez Użytkownika bonusów, nie podlegają wypłacie, a jedynie mogą zostać zwydatkowane poprzez serwis BMC.

11. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w drodze dokonania uprzednich wpłat na Rachunek przez Użytkownika nie jest możliwa. Niniejszy ustęp nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po umotywowanym wniosku Użytkownika, Usługodawca może wypłacić środki zgromadzone na Rachunku.

12. Każda Umowa Sprzedaży na rzecz Konsumenta będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon), który będzie dołączany do Produktu.

13. Zapłata przy użyciu bananacoins (BNC) przyznanych użytkownikowi w drodze bonusu stanowi rabat kwotowy, którego wykorzystanie skutkuje pomniejszeniem ceny towaru lub usługi w momencie sprzedaży o określoną kwotę pieniężną ustaloną zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2.

§8.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 38 punkt 12 Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§9.
Umowy zawierane z przedsiębiorcami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Użytkownikami niebędącymi Konsumentami a Usługodawcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Dla wszelkich sporów wynikających z umowy między Użytkownikami niebędącymi Konsumentami a Usługodawcą właściwe jest prawo polskie i jurysdykcja polskich sądów.

4. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o treści Zamówienia.

§10.
Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z BMC

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do serwisu BMC.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • działania podejmowane przez Użytkowników;
 • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia BMC i Usługi;
 • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania BMC;
 • wady danych wprowadzonych do BMC przez Użytkowników.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

 • niemożności korzystania z BMC,
 • korzystania z BMC,
 • braku dostępu do BMC, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w BMC,
 • błędu w funkcjonowaniu BMC,
 • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
 • oddziaływania osób trzecich,
 • usunięcia Konta.
 • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do serwisu BMC wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają 7. Użytkownikowi korzystanie z serwisu BMC i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do serwisu BMC osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w BMC, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu BMC, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i BMC, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją serwisu BMC. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności serwisu BMC.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za jego negatywne samopoczucie, a także jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne z uwagi na brak wiedzy, a także wpływu na spożywanie przez Użytkownika innych płynów, produktów i leków, a także niezachowanie odpowiednich proporcji i częstotliwości spożywanych posiłków.

12. Dieta jest przygotowywana w oparciu o sporządzony przez Użytkownika formularz i ponosi on pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe oraz zgodne z prawdą wypełnienie.

13. Ułożenia jadłospisu na podstawie ww. formularza nie stanowi porady dietetyka, dlatego w przypadku występowania chorób, wybór diety pudełkowej powinien być poprzedzony konsultacją z lekarzem specjalistą (dietetykiem).

14. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§11.
Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem BMC

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania serwisu BMC w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres banana@blackmonkeycooks.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu BMC i Usługi.

4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu serwisu BMC, uwagi i informacje o działaniu BMC i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§12.
Prawa własności intelektualnej BMC

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie BMC stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach BMC materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.

3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.

4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z BMC, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z BMC, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§13.
Ochrona danych osobowych

1. Dane Reklamodawców będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż podwykonawcy Usługodawcy, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§14.
Usuwanie kont Użytkowników

1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej.

2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego poprzez serwis BMC lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniego Zamówienia, którego Użytkownik był Stroną.

4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w BMC bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

§15.
Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.

3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.

4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

6. Zmiany cen Usług dostępnych poprzez BMC nie stanowią zmiany regulaminu.

§16.
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zamówień poprzez BMC, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2019 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsument:

Adres konsumenta:

Powód rezygnacji (odpowiedź dobrowolna):

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data: