REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Majowe Małpie Schadzki”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Majowe Małpie Schadzki” (zwana dalej „Promocją”) prowadzona za pośrednictwem platformy blackmonkeycooks.com.

 2. Organizatorem Promocji jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, (zwanym dalej „Organizatorem”).

 3. Promocja rozpoczyna się 12 maja 2021 r. o godzinie 00:01 i kończy 12 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59.

 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Akcja promocyjna dotyczy otrzymania różnego rodzaju nagród i bonusów w Promocji, określonych niniejszym Regulaminem, w Promocji organizowanej poprzez stronę internetową www.blackmonkeycooks.com (zwanej dalej: „Stroną”) możliwych do zrealizowania przez uczestnika Promocji (zwanego dalej “Użytkownikiem”) w platformie Black Monkey Cooks (zwanej dalej „Platformą”).

 6. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada konto w Platformie i która dokonała skutecznego polecenia Platformy i usług poprzez nią świadczonych osobie trzeciej (zwanego dalej: “Poleceniem”).

 7. Do niniejszej Promocji stosują się odpowiednio wszystkie postanowienia regulaminu świadczenia usług przez Organizatora, dostępnego pod adresem: https://blackmonkeycooks.com/regulamin.


§2
ZASADY PROMOCJI

 1. By wziąć udział w Promocji, Użytkownik dokonuje skutecznego Polecenia usług świadczonych przez Platformę. Przez skuteczne Polecenie rozumie się spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. przesłanie osobie trzeciej indywidualnego kodu polecającego Użytkownika, znajdującego się w koncie Użytkownika w Platformie,

  2. osoba trzecia zobowiązana jest do skorzystania z ww. kodu polecającego w sposób określony w Platformie, a następnie doładowania konta do wysokości minimum 250 zł (BNC),

  3. osoba trzecia, w terminie do 11 dni kalendarzowych od zakończenia konkursu, zobowiązana jest do wydania poprzez Platformę wpłaconej kwoty, o której mowa w lit. b powyżej, w wysokości co najmniej minimalnej wpłaty, o której mowa w lit. b powyżej,

  4. w przypadku dokonania wypłaty lub odstąpienia od umowy przez osobę trzecią - Użytkownik traci uprawnienie wynikające z tego Polecenia w Promocji.

 2. Promocja jest prowadzona wśród wszystkich aktywnych Użytkowników Platformy.

 3. Wyłącznym kryterium zwycięstwa w Promocji jest dokonanie jak największej liczby skutecznych Poleceń. Wygrana w Promocji przysługuje Użytkownikom, którzy skutecznie dokonali największej liczby Poleceń w trakcie trwania Promocji. W przypadku takiej samej liczby poleconych użytkowników decyduje najwyższa suma wpłat, której dokonali polecani użytkownicy, a następnie najwyższa suma wpłat polecających użytkowników.

 4. W Promocji przewidziane są następujące nagrody:

  1. 1 miejsce - voucher na 1000 zł do wykorzystania przez portal slowhop.pl oraz 1000 BNC

  2. 2 miejsce - 1000 BNC

  3. 3 miejsce - 500 BNC

  4. miejsca od 4 do 10 - 200 BNC

 5. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 2 lipca 2021 r.

 6. Wydanie nagród w postaci doładowania konta Użytkownika w Platformie następuje do dnia 02.07.2021 poprzez doładowanie konta Użytkownika.

 7. Wydanie nagrody w postaci vouchera, o którym mowa w ust. 4 lit. a następuje do dnia 02.08.2021 poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania portalu slowhop.pl oraz obiaktów i usługodawców działających za jego pośrednictwem. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu portalu slowhop.pl oraz obiektów i usługodawców działających za jego pośrednictwem.

 9. W toku trwania Promocji, za każde trzy skuteczne Polecenia Użytkownik otrzymuje nagrodę w postaci jednego darmowego dnia dostaw. Nagroda ta jest realizowana w terminie do 1 dnia od dnia, w którym zostanie skutecznie dokonane trzecie Polecenie. Dzień darmowej dostawy może zostać wybrany przez Użytkownika. Darmowy dzień dostawy będzie o kaloryczności i parametrach analogicznych do ostatniego dostarczonego dnia przed rozpoczęciem konkursu.

 10. Na bieżąco, w toku trwania Promocji, Użytkownik w swoim koncie będzie mógł wyświetlać informacje dotyczące jego udziału w Promocji.

 11. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi promocjami.

 12. Dodatkowe środki oraz vouchery nie podlegają wypłacie i Użytkownik nie może żądać ekwiwalentu pieniężnego.

 13. Dodatkowe środki nie podlegają przekazaniu czy cesji na rzecz osoby trzeciej.


§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie https://blackmonkeycooks.com/bujaj-sie-razem/regulamin.

 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie podstawowym Platformy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2021 r.